MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2

Na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z póź. zm.)

 

OGŁASZA KONKURS OFERT:

Na udzielanie świadczeń zdrowotnych na badanie immunohistochemiczne – barwienie bloków tkankowych

Czas trwania zamówienia: 3 lata
Termin składania ofert upływa – 22.10.2019 r. o godzinie 10:00
Termin otwarcia ofert – 22.10.2019 r. o godzinie 12:00
Miejsce składania ofert w Kancelarii Szpitala
UWAGA: ZMIANA TERMINÓW - załącznik w formacie PDF

 

Materiały do konkursu zostały udostępnione na stronie internetowej Szpitala www.mssw.pl lub w Dziale Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczeń Usług, pon. - pt. w godz. 8:00-14:00
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

 

Uprawnioną osobą do kontaktów z oferentami jest :
1. w sprawach medycznych – Z-ca Dyrektora ds. medycznych dr n. med. Witold Pikto-Pietkiwicz 22 47-35-330
2. w sprawach formalnych – Kierownik Działu Analiz Kosztów, Planowania i Rozliczania Usług
- mgr Bożena Kucharska, tel. 22 47-35-125 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Warszawa dnia 8 października 2019 r.
DYREKTOR
dr Jarosław RosłonZgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.