OGŁOSZENIE

O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE INDYWIDUALNYCH CAŁODOBOWYCH ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

W ZAKRESIE ZAWODOWYCH CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH

 

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2024 r. poz. 146 )

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

z siedzibą:

04 – 749 WARSZAWA , ul. BURSZTYNOWA 2

ogłasza konkurs ofert na udzielanie indywidualnych całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich/położniczych, 

KOD CPV 85141200-1 – Usługi świadczone przez pielęgniarki

KOD CPV 85141100-0 – Usługi świadczone przez położne

w okresie od 01.03.2024 r. do 31.07.2024 r. w następujących oddziałach:

 1. Pracownia Endoskopii
 2. Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 3. Oddział I Wewnętrzny
 4. Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii
 5. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
 6. Oddział Neurologii
 7. Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej
 8. Oddział Neonatologii
 9. Zakład Diagnostyki Obrazowej

 

Oferty mogą składać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych  w określonym wyżej zakresie oraz spełniające warunki art.19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej i ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r., poz. 2702 z późn. zm.)

Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu w tym obowiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie Udzielającego Zamówienia : Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, 04–749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
( Kancelaria Szpitala – I piętro, pokój nr 11, budynek B ) w godz. 9.00-14.00

Osobami upoważnionymi do udzielenia informacji są:

Naczelna Pielęgniarka - mgr Sylwia Bartnicka  tel. (022) 47 35 403 w godz. 8.00-14.00 

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa - mgr Jolanta Leśniewska tel. (022) 47 35 452 w godz. 8.00-14.00

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie indywidualnych całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich

 w Oddziale ……………………” należy składać do dnia 27.02.2024 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.02.2024 r. o godz. 11.00 w siedzibie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 28.02.2024 r. w siedzibie Szpitala.

 

Informacja:

Kandydaci składający ofertę do Konkursu ofert na udzielanie indywidualnych całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich/położniczych w Oddziale Neonatologii, 

zobowiązani są do dołączenia dokumentów wymaganych w związku z wejściem od dnia 15 lutego 2024 r. w życie przepisów  ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz  niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1606), które wprowadzają istotne zmiany (art. 7) w ustawie z 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (Dz.U. z 2023 r., poz. 1304) nakładając na kandydatów do pracy oraz innych osób, które będą uczestniczyły w działalności leczniczej,  obowiązek dostarczenia informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:

1.            przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego - przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajowości (Dz.U. z 2022r. poz. 2600),

2.            przestępstw określonych w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego – handel ludźmi , znęcanie fizyczne i psychiczne nad osobą najbliższą lub inną osoba pozostającą w stosunku zależności od sprawcy

3.            przestępstw określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2023r. poz. 1939).

Począwszy od dnia 15 lutego 2024r. osoby, które nie dostarczą przed zatrudnieniem lub rozpoczęciem praktyki czy stażu informacji z KRK, które dodatkowo nie zostaną wcześniej zweryfikowane w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym nie mogą być zatrudnione ani dopuszczone do pacjentów.

Poza tym każda z osób, o których mowa wyżej, ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o państwie lub państwach, w których zamieszkiwała w ciągu ostatnich 20 lat innych niż RP oraz jednocześnie przedłożenia informacji z rejestrów karnych tych państw uzyskiwanej do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Cudzoziemcy mają obowiązek dostarczenia informacji z rejestru karnego państwa obywatelstwa uzyskiwaną do celów działalności zawodowej lub wolontariackiej związanej z kontaktami z dziećmi.

Ustawa przewiduje sankcje za nieprzestrzeganie powyżej wskazanych obowiązków.

Zaświadczenie można uzyskać drogą elektroniczną – E-Platforma KRK okres oczekiwania na zaświadczenie ok. 2 tygodni, opłata 20zł

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego

albo osobiście w punkcie informacyjnym sądów powszechnych np. Warszawa ul. Czerniakowska 100, opłata 30 zł, zaświadczenie wydawane jest od ręki.

 

Zaświadczenie należy przedłożyć przed podpisaniem umowy.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Do nadesłanych ofert prosimy dołączyć adnotację „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu zawarcia umowy o świadczenie usług medycznych” zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. „o ochronie danych osobowych” (tekst jedn. Dz.U. 2019r., poz. 1781 ze zmianami).

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

 1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

 2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

 3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;

 4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

 5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

 6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

 1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

 2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

 3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.