Nazwa zadania:

Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie 

Umowa dotacyjna:

70/NW-I-I/D/16 z dnia 11.07.2016 r. z pózn. zm.
Kwota dofinansowania: 13 588 136,52 zł w tym: na 2016 r. - 586 429,55 zł, na rok 2017 - 6 692 087,48 zł i na rok 2018 - 6 309 619,49 zł

Opis zadania:

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi zmodernizowanie Szpitala i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych drogi dojazdowej a także zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół obecnej Izby Przyjęć. Zwiększenie  unowocześnienie zasobów infrastruktury medycznej Szpitala w zakresie wyposażenia i sprzętu medycznego SOR, spowoduje zwiększenie ilości łóżek wyposażonych nowoczesną aparaturę monitorującą i podtrzymującą czynności życiowe pacjentów. Realizacja zadania umożliwi zapewnienie społeczeństwu całodobowej dostępności do świadczenia specjalistycznej opieki medycznej w SOR - o najwyższej jakości. Przewidywany efekt społeczny jest zgodny z zamierzeniami Narodowego Programu Zdrowia, w którym celem nadrzędnym jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności w stopniu zmniejszającym istniejący obecnie dystans pomiędzy Polską  średnim poziomem stanu zdrowia ludności w Unii Europejskiej.