MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE

Poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista ds. zamówień publicznych

Opis stanowiska:

 • przeprowadza postępowania o udzielanie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby komórek organizacyjnych

 • przygotowuje, prowadzi i przechowuje dokumentacje przydzielonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz zapewnia prawidłową obsługę prac komisji przetargowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

 • weryfikuje wnioski komórek organizacyjnych o przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu

 • opracowuje projekty ogłoszeń i informacji wymaganych dla danego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przekazuje je do publikacji – zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych

 • przygotowuje dokumentację oraz opracowuje projekty wyjaśnień na potrzeby postępowania kontrolnego z zakresu realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzanego przez zewnętrzne i wewnętrzne organy kontroli dotyczące realizowanych postępowań i zadań komórki

 • opracowuje projekty uwag i wniosków do protokołu kontrolnego oraz zaleceń pokontrolnych

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie administracja, prawo

 • minimum 2 lata doświadczenia zawodowego w stosowaniu przepisów prawa zamówień publicznych

 • minimum 2 lata stażu pracy

 • Wymagania dodatkowe:

 • umiejętność obsługi pakietu MS Office

 • nastawienie na wyniki/konsekwencja w działaniu

 • terminowość i rzetelność

 • samodzielność i odpowiedzialność

 • poprawne przekazywanie informacji pisemnych i ustnych

 • umiejętność podejmowania decyzji

 • umiejętność rozwiązywania problemów

 • stanowczość/umiejętność przekonywania

 • umiejętność poprawnego wnioskowania

Oferujemy:

 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę

 • pełny etat

 • zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Dodatkowe informacje:

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie:

 • CV i listu

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

 

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do usunięcia - w dowolnym momencie - danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.