Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2
ogłasza konkurs ofert na:

udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pełnienia dyżurów w Oddziale
Neurologicznym z wykonywaniem konsultacji neurologicznych na potrzeby
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
w okresie od 01.06. 2019 r. do 31.05.2021 r.


Podstawa prawna: Art. 146 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.) w związku z art. 26 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)

 

Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o
działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z póź. zm.), których działalność lecznicza obejmuje
przedmiot zamówienia.

1. Szczegółowe warunki konkursu ofert będą dostępne od dnia 06.05.2019 r. od godz. 9.00 w siedzibie
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 w Kancelarii
Szpitala oraz na stronie internetowej www.mssw.pl w zakładce konkursy ofert.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w
Warszawie, 04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2 w Kancelarii Szpitala do dnia 21.05.2019 r. do godz.
15.00
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.05.2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul.
Bursztynowa 2.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 31.05.2019 r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej
wiadomości w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Bursztynowa 2. Wybrani oferenci o wyniku konkursu
zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Składający ofertę jest związany nią przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z Regulaminem
Konkursu oraz art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.) w zw. z art. 26
ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub części konkursu na każdym z
jego etapów oraz do przesunięcia terminów bez podania przyczyny.

 

Dyrektor
Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2

 


Załączniki do pobrania w formacie pdf:

Ogłoszenie konkursu

1 – Szczegółowe warunki

2 – Formularz ofertowy

3 – Oświadczenie NFZ

4 – Zestawienie czasu pracy