OGŁOSZENIE
O konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie czynności pielęgniarskich

 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r.,poz. 2190 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
z siedzibą:
04 – 749 WARSZAWA, ul. BURSZTYNOWA 2

ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich w okresie od 01.10.2019 r. do 30.09.2020 r. w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w następujących oddziałach:

 1. Samodzielna Pracownia Angiografii i Hemodynamiki
 2. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii – zespół anestezjologiczny
 3. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 4. Blok Operacyjny Ogólny
 5. Pracownie Endoskopii
 6. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
 7. Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
 8. Oddział I Wewnętrzny
 9. Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii
 10. Oddział Neurologii
 11. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Oferty mogą składać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie oraz spełniające warunki art.19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r.poz. 2190 z późn.zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576)

 

Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu w tym obowiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie Udzielającego Zamówienia : Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, 04 – 749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
( Kancelaria Szpitala – I piętro, pokój nr 11, budynek B ) w godz. 9.00-14.00

Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Barbara Kisielińska – Holka tel. (022) 47 35 452 w godz. 9.00-14.30 lub Koordynator ds. Pielęgniarstwa Wiesława Kołodziejczyk tel. (022) 47 35 240

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich w oddziale ……………………” należy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.09.2019 r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 27.09.2019 r. w siedzibie Szpitala.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.