OGŁOSZENIE O KONKURSIE
DYREKTOR
Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
ogłasza konkurs na stanowisko:

Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Wymagania dotyczące kandydatów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. Nr 151, poz. 896):
Pisemne oferty powinny zawierać:
♦ podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
♦ kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe:, kopia aktualnego prawa wykonywania zawodu, inne;
♦ opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
♦ kserokopie posiadanych świadectw pracy z zakończonych stosunków pracy, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
♦ kserokopie innych dokumentów potwierdzających dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
♦ oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakaz zajmowania określonego stanowiska;
♦ oświadczenie o treści :Informuję, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania moich osobowych i dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Termin wpłynięcia wymaganych dokumentów do Kancelarii Szpitala upływa w dniu 15 grudnia 2019 r. Dokumenty przyjmujemy wyłącznie w zaklejonej kopercie z podaniem: imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu kontaktowego, oraz adnotacji o treści „Konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie, w następujący sposób:
--- pocztą na adres: Międzyleski Szpital Specjalistyczny ul. Bursztynowa 2 04-749 Warszawa ;
--- osobiście za potwierdzeniem doręczenia w Kancelarii MSSW

Informujemy, że:
--- rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie 20 dni od dnia zakończenia zbierania ofert w siedzibie Warszawskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Żelazna 59 VII piętro
--- o terminie rozstrzygnięcia konkursu kandydaci zostaną powiadomieni odrębnym pismem
--- materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Szpitala kandydaci będą mogli uzyskać na podstawie pisemnego wniosku w Kancelarii Ogólnej Szpitala.