OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH

Na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018r.,poz. 2190 z późn.zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019r. poz. 1373 z późn. zm.)
MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
z siedzibą: 04 – 749 WARSZAWA , ul. BURSZTYNOWA 2
ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2021r. w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w następujących oddziałach:

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. Blok Operacyjny Ogólny
3. Blok Operacyjny Urologiczny
4. Pracownie Endoskopii
5. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
6. Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
7. Oddział I Wewnętrzny
8. Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii
9. Oddział Neurologii
10. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
11. Oddział Ginekologiczno-Położniczy

Oferty mogą składać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie oraz spełniające warunki art.19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018r.poz. 2190 z późn.zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019r. poz. 576)
Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu w tym obowiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie Udzielającego Zamówienia : Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, 04 – 749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
( Kancelaria Szpitala – I piętro, pokój nr 11, budynek B ) w godz. 9.00-14.00
Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Barbara Kisielińska – Holka tel. (022) 47 35 452 w godz. 9.00-14.30 lub Koordynator ds. Pielęgniarstwa Wiesława Kołodziejczyk tel. (022) 47 35 240

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich w oddziale ……………………” należy składać do dnia 11.12.2019 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.12.2019 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 18.12.2019 r. w siedzibie Szpitala.
Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;
administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.