OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PIELĘGNIARSKICH


Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2190 z późn. zm.) oraz art. 146 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.)

MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
z siedzibą: 04 – 749 WARSZAWA , ul. BURSZTYNOWA 2
ogłasza konkurs ofert na udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich w okresie od 01.02.2020 r. do 31.01.2022 r. w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w następujących oddziałach:

1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
2. Blok Operacyjny Ogólny
3. Blok Operacyjny Urologiczny
4. Blok Operacyjny Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej
5. Pracownie Endoskopii
6. Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Onkologicznej
7. Oddział Urologii i Urologii Onkologicznej
8. Oddział I Wewnętrzny
9. Oddział II Wewnętrzny i Gastroenterologii
10. Oddział Neurologii
11. Oddział Kardiologii i Chorób Wewnętrznych

Oferty mogą składać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym wyżej zakresie oraz spełniające warunki art.19 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) i ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 576)
Szczegółowe warunki konkursu oraz materiały informacyjne dotyczące przedmiotu konkursu w tym obowiązujące formularze oferty dostępne są w siedzibie Udzielającego Zamówienia: Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, 04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2
(Kancelaria Szpitala – I piętro, pokój nr 11, budynek B) w godz. 9.00-14.00
Osobą upoważnioną do udzielenia informacji jest Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa: Barbara Kisielińska-Holka tel. (022) 47 35 452 lub (022) 47 35 470 w godz. 9.00-14.30,  lub Koordynator ds. Pielęgniarstwa: Wiesława Kołodziejczyk tel. (022) 47 35 240

 

Ofertę pisemną w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie zawodowych czynności pielęgniarskich w oddziale ……………………” należy składać do dnia 15.01.2020 r. do godz. 12.00 w Kancelarii Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.01.2020 r. o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dniu 23.01.2020 r. w siedzibie Szpitala.

 

Udzielający zamówienia zastrzega sobie prawo odwołania konkursu lub przesunięcie terminu składania ofert bez podania przyczyny.

 

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.