Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie
04-749 Warszawa ul. Bursztynowa 2

ogłasza konkurs ofert na:

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie dyżurów lekarskich i pracy w dni powszednie w oddziale chirurgii ogólnej, naczyniowej i onkologicznej lub poradni chirurgii ogólnej, poradni chirurgii naczyniowej i poradni onkologicznej

W OKRESIE od 01.04.2020 r. do 31.03.2022 r.

Podstawa prawna: Art. 146 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.) w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018 r., poz. 160 z późn. zm.)

Do Do konkursu mogą przystąpić podmioty wymienione w art. 4 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U. z 2018r., poz. 160 z póź. zm.), których działalność lecznicza obejmuje przedmiot zamówienia.
1. Szczegółowe warunki konkursu ofert będą dostępne od dnia 05.03.2020 r. od godz. 9.00 w siedzibie MIĘDZYLESKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WARSZAWIE, 04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2 w Kancelarii Głównej Szpitala.
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w siedzibie MIĘDZYLESKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO W WARSZAWIE, 04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2 w Kancelarii Głównej do dnia 20.03.2020 r. do godz. 15.00.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2020 r. o godz. 11.00 w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Bursztynowa 2.
4. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 27.03.2020 r. Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w siedzibie Udzielającego Zamówienia, ul. Bursztynowa 2. Wybrani oferenci o wyniku konkursu zostaną powiadomieni indywidualnie.
5. Składający ofertę jest związany nią przez okres 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
6. Oferent ma prawo składania protestów i odwołań dotyczących konkursu zgodnie z Regulaminem Konkursu oraz art. 153 i 154 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( tekst jedn. Dz. U. Z 2017 r. poz.1938 z późn. zm.) w zw. z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
7. Udzielający Zamówienia zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub części konkursu na każdym z jego etapów oraz do przesunięcia terminów bez podania przyczyny.

 

DYREKTOR
MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2
dr Jarosław Rosłon

 

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
w celu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

  1. administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, adres: ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

  2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

  3. administrator będzie przetwarzał Państwa dane w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. Dane osobowe pracowników są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. B) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks prac;;

  4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych);

  5. administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

  6. mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

  1. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru;

  2. przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  3. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.