(tekst ujednolicony)
REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO
W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE

 

§1
1. Niniejszy regulamin ustala zasady korzystania z parkingu nie dozorowanego będącego w zarządzie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.
2. Parking jest:
a) niestrzeżony,
b) płatny,
c) czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.
3. Parking podzielony jest na strefy:
a) strefę „A”, do której wjeżdża się przy portierni Szpitala przeznaczoną dla pracowników Szpitala oraz dostawców,
b) strefę „B”, znajdującą się za bramką wjazdową przy wejściu głównym do Szpitala przeznaczoną dla pacjentów, gości, interesantów,
c) strefę „C” jest to parking podziemny przeznaczony dla samochodów służbowych i użytkowanych do celów służbowych, pacjentów, gości, interesantów, do którego wjeżdża się przez strefę „B”,
d) strefa „D” jest otwarta z dojazdem do Izby Przyjęć planowej oraz ostrego dyżuru, przeznaczona dla oznakowanych pojazdów transportu sanitarnego oraz innych dowożących pacjentów do Izby Przyjęć, na której obowiązuje zakaz parkowania.

§ 2
W rozumieniu niniejszego Regulaminu:
1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z parkingu.
2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

§ 3
1. Poprzez wjazd na parking następuje zawarcie przez użytkownika z Zarządcą, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z parkingu lub w czasie nie funkcjonowania parkingu.

§ 4
Użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 5
1. Wysokość opłat parkingowych określa tabela opłat zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ceny określone w załączniku są cenami brutto.
2. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata określona w tabeli opłat, załącznik nr 1.
3. W strefie „C” (parking podziemny) istnieje możliwość przekazania odpłatnie miejsc pracownikom. Pierwszeństwo w możliwości korzystania, mają pracownicy funkcyjni.
Zgodę musi wyrazić Dyrektor Szpitala. Opłata zgodnie z tabelą opłat, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
4. Osoby uiszczające opłatę abonamentową w kasie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie zobowiązane są do opłaty w terminie do 10-go każdego miesiąca.
5. W przypadku nie zastosowania się do zapisu § 5 ust. 4 natychmiast zostanie zablokowana
karta parkingowa.

§ 6
Cennik i Regulamin są do wglądu u obsługi parkingu, dostępne są również na stronie internetowej Szpitala: www.mssw.pl.

§ 7
Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:
a) pojazdy zwolnione na podstawie umów zawartych ze Szpitalem,
b) pojazdy służbowe i użytkowane do celów służbowych na podstawie odrębnych umów,
c) pojazdy służb ratowniczych będące w akcji,
d) pojazdy służb państwowych (Policja, BOR itp.) w celach służbowych,
e) członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, członkowie Rady Społecznej, inne osoby zwolnione przez Dyrektora Szpitala,
f) osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcję narządu ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się, korzystające ze świadczonych usług rehabilitacyjnych, ambulatoryjnych – wjazd do strefy „A”.

§ 8
Zwolnienia z opłat parkingowych określone w § 7 realizowane są następująco:
a) § 7 pkt. a) i f) realizuje Dział Administracyjno – Gospodarczy,
b) § 7 pkt. b), c) i d) realizuje ochrona szpitala zgodnie z „Instrukcją w zakresie użycia kart parkingowych – serwisowych dla pracowników ochrony”,
c) § 7 pkt. e) realizuje sekretariat Dyrektora.

§ 9
System kontroli wjazdu w strefy określone w § 1 ust. 3 będzie oparty na:
1. Wielorazowej stałej karcie parkingowej umożliwiającej otwarcie bramki, która będzie miała dostęp do określonej strefy parkowania ,
2. Pobrania jednorazowego biletu parkingowego z automatu kontroli wjazdu.

§ 10
Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:
a) zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym / czytniku kart stałych parkingowych,
b) uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego lub przyłożenie karty stałej parkingowej do czytnika,
c) pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.

§ 11
1. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:
a) uiścić opłatę za bilet jednorazowy:
· w godz. 7,00 - 19,00 w automatycznym punkcie pobierania opłat parkingowych zlokalizowanym w holu głównym,
· w godz. 19,00 - 7,00 w budynku portierni,
b) zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym / czytniku kart stałych parkingowych,
c) wsunąć opłacony bilet jednorazowy, lub zbliżyć kartę stałą parkingową,
d) pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.
2. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.

§12
Na terenie parkingu:
1. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.
2. Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania.
3. Na parkingu zabronione jest palenie tytoniu, używanie ognia oraz niepotrzebne włączanie i przeprowadzanie prób silników.
4. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zabronione.
5. Mycie, odkurzanie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu jest zabronione.
6. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.
Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdującego się na terenie parkingu pojazdu jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w tych pojazdach.
7. Zakaz wjazdu na parking podziemny samochodów zasilanych paliwem gazowym.
8. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. Użytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.
9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz innych warunków korzystania z parkingu oraz do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym.
10. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.

§ 13
Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, niż Użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

§ 14
W przypadku uszkodzenia systemu automatycznej obsługi parkingu, obsługa parkingu będzie ręcznie wydawać dowody wjazdu oraz kasować opłaty za potwierdzeniem pobranej należności.

§ 15
Regulamin obowiązuje od dnia .01 marca 2015 roku

 

DYREKTOR
dr Jarosław Rosłon

 


ZAŁĄCZNIK NR 1 do Regulaminu

TABELA OPŁAT

1. Opłata za parkowanie za 1 godzinę w strefie „A” - 5,00 zł
2. Opłata za parkowanie za 1 godzinę w strefie „B” - 3,00 zł
3. Opłata za parkowanie za 1 godzinę w strefie „C” - 4,00 zł
4. Opłata dla niepełnosprawnych – tylko w wyznaczonych miejscach w strefie „D” - bezpłatnie
5. Opłata za korzystanie z parkingu podziemnego dla pracowników - 150,00 zł miesięcznie
6. Opłata za parkowanie przez lokatorów mieszkań w budynku hotelowym - 150,00 zł
7. Opłata za pierwszorazowe wydanie karty parkingowej:
- pracownicy etatowi - bezpłatnie
- pracownicy z inną formą zatrudnienia - 20,00 zł
8. Opłata za korzystanie z parkingu dla pracowników - 10,00 zł miesięcznie
9. Opłata za zgubienie biletu jednorazowego - 50,00 zł
10. Opłata za zgubienie wielorazowej karty parkingowej - 100,00 zł

 

DYREKTOR
dr Jarosław Rosłon