PILNY KOMUNIKAT

W zawiązku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną i niebezpieczeństwem rozprzestrzeniania się zakażenia dróg oddechowych ( COVID - 19), w trosce o bezpieczeństwo Pacjentów / Personelu zwracam się z prośbą o składanie wniosków o dokumentację medyczną w formie:

- Elektronicznej, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Listownie, na adres szpitala z dopiskiem statystka medyczna
- Zamówienie telefonicznie tel. 22 47 35 152 ( przy odbiorze dokumentacji pacjent / lub osoba upoważniona wypełni wniosek).

Wnioski o dokumentację medyczną można pobrać poniżej.

Pod tel. 22 47 35 152 można również uzyskać wszelkie informacje w sprawie wniosku lub odebrania dokumentacji medycznej.

Kierownik Działu Statystyki Medycznej i Kodowania Usług Medycznych w MSSW


 

 

Formularze wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej do Dyrektora Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie
04-749 Warszawa, ul. Bursztynowa 2.

- formularz pacjenta:

WNIOSEK W FORMACIE PDF

WNIOSEK W FORMACIE DOC

- formularz osoby bliskiej:

WNIOSEK W FORMACIE PDF

WNIOSEK W FORMACIE DOC

- formularz upoważnionego:/p>

WNIOSEK W FORMACIE PDF

WNIOSEK W FORMACIE DOC

 


Ogłoszenie o brakowaniu (zniszczeniu) dokumentacji medycznej 
bez możliwości odtworzenia danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że planowane jest brakowanie dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie w latach 1960-1996, dokumentacji medycznej byłego Szpitala im. dr Michała Okońskiego przy ul Brzeskiej 12 z lat 1993-1996 oraz byłego Szpitala Dermatologicznego im. Św. Łazarza przy ul. Leszno 15 wytworzonej do 1996 r.
Osoby zainteresowane odbiorem oryginału indywidualnej dokumentacji medycznej przeznaczonej do zniszczenia tj. pacjent, jego przedstawiciel ustawowy, bądź osoba upoważniona przez pacjenta, będą mogły odebrać wymienioną dokumentację po uprzednim złożeniu wniosku do dnia 30 marca 2017 roku w Dziale Statystyki Medycznej i Kodowania Usług Medycznych Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego ul. Bursztynowa 2 w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 - 15:00.

Formularz wniosku o udostępnienie dokumentacji dostępny jest w Dziale Statystyki Medycznej i Kodowania Usług Medycznych oraz na stronie internetowej MSSW.pl

Po ww. terminie dokumentacja medyczna zgodnie z obowiązującą procedurą zostanie przeznaczona do brakowania (zniszczenia).

Podstawa prawna: art.29 ust. 2 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2012 roku, poz.159 z późn. zm.) oraz § 75 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 roku, poz. 2069). 


Klauzula informacyjna podawana w przypadku zbierania danych od osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej

Zgodnie z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie, ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
4. Dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta - administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
5. Dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej - administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 RODO oraz art. 26 ust. 1 - 2b) ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zw. z § 8  rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania.
6. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz administratora (kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przysługuje prawo uzyskania kopii swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
9. Dane osobowe osób ubiegających się o udostępnienie dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania ostatniego wpisu w dokumentacji medycznej, której dotyczył wniosek o udostępnienie, z wyjątkami przewidzianymi w ww. ustawie.
10. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do identyfikacji Osób wnioskujących o udostępnienie dokumentacji medycznej z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową przyjęcie wniosku lub odmową udostępnienia wnioskowanej dokumentacji medycznej.
12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o podane dane osobowe.