Izba Przyjęć MSSW czynna od niedzieli do piątku od 7:00 – 14:00

Pacjent przyjmowany w trybie planowym (czyli posiadający ustalony/wyznaczony termin hospitalizacji) zgłasza się do Izby Przyjęć, gdzie przeprowadzone zostają formalności związane z przyjęciem do wyznaczonego na skierowaniu oddziału.

KONTAKT:
PRZYJĘCIA PLANOWE: tel. 22 47 35 111, fax: 22 47 35 113

ZAPISY NA PLANOWE HOSPITALIZACJE
od poniedziałku do piątku od 7:00 – 14:00
NR TELEFONU:  22 47 35 111

 

WAŻNE
Do skutecznej rejestracji należy przygotować:
kod skierowania oraz PESEL.

Pacjent, który został zapisany telefonicznie, a nie posiadający kodu skierowania, jest zobowiązany dostarczyć oryginał skierowania do szpitala w terminie 2 tygodni od dnia zapisu.

Planowe przyjęcia do oddziałów MSSW odbywają się w Izbie Przyjęć  od niedzieli do piątku

 

Zgłaszając się do szpitala prosimy o zabranie:

- skierowania do szpitala lub kodu
- dokumentu tożsamości (lub innego dokumentu ze zdjęciem)
- pełnej dokumentacji medycznej w wersji papierowej lub elektronicznej dotyczącej dotychczasowego leczenia
- informacji o aktualnie przyjmowanych lekach
- legitymacji emeryta-rencisty, itp


Zasady przyjęcia pacjenta do hospitalizacji planowej (pdf)

Formularz oceny ryzyka

Zasady przyjęcia pacjenta do operacji planowej (pdf)

 


 

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Koordynator: Agata Kaczmarek

 

LOKALIZACJA

Izba Przyjęć (Planowych): budynek F, wejście obok Apteki

Plan Szpitala

UWAGA! Wejście do Izby Przyjęć (Planowych) tylko z zewnątrz budynku F.

 

KONTAKT:

PRZYJĘCIA PLANOWE: tel. 22 47 35 111, fax: 22 47 35 113


 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:


1. Administratorem danych osobowych Pacjentów jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Dariusz Skowera, z którym mogę się kontaktować w sprawach przetwarzania moich danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe Pacjentów w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz w celu zapewnienia opieki zdrowotnej.
Dokładna podstawa prawna:
a) dane niezbędne do ustalenia tożsamości Pacjenta przed udzieleniem świadczenia,
w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na stanowiskach rejestracyjnych, czy w gabinecie lekarskim - Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
b) dane zawarte w dokumentacji medycznej Pacjenta - Administrator przetwarza na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h) RODO w zw. z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
c) dane zebrane celem realizacji praw Pacjenta zawarte np. w odbieranych i archiwizowanych oświadczeniach, w których Pacjent upoważnia inne osoby do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wyraża zgodę na udzielanie im informacji o stanie zdrowia Pacjenta - Administrator przetwarza na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 9 ust. 3 oraz art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
4. dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także:
a) innym podmiot leczniczym oraz laboratorium zewnętrznym, współpracującym
z Administratorem w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej,
b) podmiotom, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz zarządzanie organizacją Administratora,
w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu diagnostycznego oraz firmom kurierskim i pocztowym,
c) dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym oraz zewnętrznym audytorom.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa/ Państwa dziecka danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich/ Państwa dziecka danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1. Dane osobowe Pacjentów zawarte w dokumentacji medycznej będą przechowywane zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
tj. przez okres 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu z wyjątkami przewidzianymi
w ww. ustawie.
2. Pacjentom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia niektórych danych np. numeru telefonu oraz danych, których minął okres przechowywania. Dodatkowo Pacjentowi przysługuje prawo ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
3. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa, w tym do oznaczenia tożsamości Pacjenta z wykorzystaniem jego danych osobowych. Niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty, czy odmową udzielenia świadczeń z zakresu opieki zdrowotnej.
4. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa/ Państwa dziecka dane osobowe.