Załącznik Nr 8 do Regulaminu Organizacyjnego Podmiotu Leczniczego - MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY w WARSZAWIE

 

REGULAMIN PARKINGU NIEDOZOROWANEGO

W MIĘDZYLESKIM SZPITALU SPECJALISTYCZNYM W WARSZAWIE

§1

1. Niniejszy Regulamin ustala zasady korzystania z parkingu niedozorowanego będącego w zarządzie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.

2. Parking jest:

a) niestrzeżony,

b) płatny,

c) czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

3. Parking podzielony jest na strefy:

a) strefę A”, do której wjeżdża się przy portierni Szpitala, przeznaczo dla pracowników Szpitala, dostawców, interesantów.

b) strefę „B”, znajdującą się za bram wjazdową przy wejściu ównym do Szpitala przeznaczoną dla pacjentów, gości, interesantów.

c) strefę C” będącą parkingiem podziemnym, przeznaczonym dla samochodów służbowych, samochodów prywatnych użytkowanych do celów służbowych przez kierownictwo Szpitala oraz samochodów prywatnych kierownictwa Szpitala oraz Główną/ego Księgową/ego , gości, Zarządu Urzędu Marszałkowskiego.

d) strefę „D” otwartą z dojazdem do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Planowej Izby Przyjęć przeznaczoną dla oznakowanych pojazdów transportu sanitarnego oraz innych dowożących pacjentów do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i do Izby Przyjęć, na której obowiązuje zakaz parkowania poza wyznaczonymi do tego miejscami. W strefie D wyznaczonych zostało sześć miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

4. Załącznikiem nr 1 do niniejszego Regulaminu jest plan sytuacyjny określający organizację ruchu oraz umiejscowienie zasadniczych punktów systemu w poszczególnych strefach parkowania

§ 2

W rozumieniu niniejszego Regulaminu:

1. Użytkownikiem parkingu jest osoba fizyczna faktycznie korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wyjazdu z parkingu.

2. Miejscem parkingowym jest wydzielona powierzchnia na terenie parkingu przeznaczona na parkowanie pojazdu.

3. Zarządzającym parkingiem jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie reprezentowany przez Dyrektora Szpitala lub osobę upełnomocnioną.

§ 3

1. Poprzez wjazd na parking rozumie się zawarcie przez ytkownika z Zarządzającym, umowy najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Umowa najmu miejsca parkingowego wygasa z chwilą wyjazdu użytkownika z parkingu lub w czasie nie funkcjonowania parkingu.

§ 4

Użytkownik poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego

Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

§ 5

1. Wysokość opłat parkingowych określa tabela opłat zatwierdzona przez Dyrektora Szpitala, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. Ceny określone w załączniku są cenami brutto.

2. Za zgubienie biletu parkingowego pobierana jest dodatkowa opłata określona w tabeli opłat, załącznik nr 2.

3. Maksymalna ilość miejsc przeznaczonych dla pracowników w strefie ,,B’’ to 10 miejsc parkingowych.

4. W strefie „C” (parking podziemny) parkują samochody służbowe oraz samochody prywatne użytkowane do celów służbowych. Istnieje możliwość przekazania odpłatnie wskazanym przez Dyrektora Szpitala, Kierownikom komórek organizacyjnych miejsc po wyrażeniu przez Dyrektora Szpitala zgody na udostępnienie miejsca.

5. W strefie „C” mogą parkować osoby fizyczne w przeznaczonych na ten cel miejscach (miejsca nieoznaczone tablicami rejestracyjnymi oraz tablicami informacyjnymi). Opłata zgodnie z cennikiem (załącznik nr 2).

6. Osoby uiszczające opłatę abonamentową w kasie Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie zobowiązane są do dokonania opłaty w terminie do 10 – go dnia każdego miesiąca.

7. W przypadku nie zastosowania się do zapisu § 5 ust. 6 natychmiast zostanie zablokowana karta parkingowa.

§ 6

Cennik i Regulamin dostępne są do wglądu u obsługi parkingu, jak również na stronie internetowej Szpitala: www.mssw.pl.

§ 7

Z opłat parkingowych zwolnione są następujące osoby lub pojazdy:

a) pojazdy zwolnione na podstawie umów zawartych ze Szpitalem,

b) pojazdy służbowe i użytkowane do celów służbowych na podstawie odrębnych umów,

c) pojazdy służb ratowniczych będące w akcji,

d) pojazdy służb państwowych (Policja, Straż Pożarna itp.) w celach użbowych,

e) członkowie Zarządu Województwa Mazowieckiego, członkowie Rady Społecznej, inne osoby zwolnione przez Dyrektora Szpitala,

f) osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcję narządu ruchu utrudniającą samodzielne poruszanie się, korzystające ze świadczonych usług ambulatoryjnych – wjazd do strefy ,,D”.

§ 8

Zwolnienia z opłat parkingowych określone w § 7 realizowane są następująco:

a) § 7 pkt. a) i f) realizuje Dział Administracyjno – Gospodarczy;

b) § 7 pkt. b), c) i d) realizuje ochrona szpitala zgodnie z „Instrukcją w zakresie użycia kart parkingowych – serwisowych dla pracowników ochrony”,

c) § 7 pkt. e) realizuje sekretariat Dyrektora Szpitala.

§ 9

System kontroli wjazdu w strefy określone w § 1 ust. 3 jest oparty na:

1. Wielorazowej stałej karcie parkingowej umożliwiającej otwarcie bramki, która ma dostęp do określonej strefy parkowania,

2. Pobraniu jednorazowego biletu parkingowego z automatu kontroli wjazdu.

§ 10

Wjeżdżając na parking należy obowiązkowo:

a) zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym/czytniku kart stałych parkingowych,

b) uruchomić zaporę przez pobranie biletu parkingowego lub przyłożenie karty stałej parkingowej do czytnika,

c) pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.

§ 11

1. Wyjeżdżając z parkingu należy obowiązkowo:

a) uiścić w pieniądzu opłatę za bilet jednorazowy:

- w godz. 600 - 2000w automatycznym punkcie pobierania opłat parkingowych zlokalizowanym w holu głównym,

- w godz. 2000 - 600 w budynku portierni,

b) zatrzymać się przed zaporą przy automacie biletowym/czytniku kart stałych parkingowych,

c) wsunąć opłacony bilet jednorazowy lub zbliżyć kartę stałą parkingową,

d) pamiętać, że zapora zamyka się natychmiast po każdym przejeździe samochodu.

2. Jednoczesny przejazd dwóch samochodów grozi uszkodzeniem samochodu i systemu automatycznej obsługi parkingu.

§12

Na terenie parkingu:

1. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h.

2. Zabronione jest bezwzględnie parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania – niezastosowanie się do zakazu skutkować będzie odholowaniem pojazdu.

3. Zabronione jest palenie tytoniu, używanie ognia oraz niepotrzebne ączanie i przeprowadzanie prób silników.

4. Parkowanie pojazdów z nieszczelnym zbiornikiem paliwa lub silnikiem jest zabronione.

5. Mycie, odkurzanie pojazdów znajdujących się na terenie parkingu jest zabronione.

6. Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdującego się na terenie parkingu pojazdu jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawione w pojazdach.

7. Zakazuję się wjazdu na parking podziemny samochodów zasilanych paliwem gazowym.

8. Pojazd po ustawieniu na miejscu parkingowym powinien być unieruchomiony, mieć wyłączony zapłon, światła, zamknięte okna, drzwi oraz bagażnik. ytkownik zobowiązany jest do wyłączenia pozostawionych w pojeździe urządzeń radiofonicznych.

9. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz innych warunków korzystania z parkingu a także do stosowania się do wskazówek pracowników parkingu. W pozostałym zakresie stosuje się odpowiednio przepisy prawa o ruchu drogowym.

10. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone zarządzającemu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.

§ 13

1. Zakazane jest parkowanie pojazdów samochodowych na miejscach parkingowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych innym osobom, n użytkownikom pojazdów posiadających ważną kartę parkingową, o której mowa w art. 8 ustawy Prawo o ruchu drogowym, umieszczoną każdorazowo w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

2. Zakazane jest parkowanie pojazdów jednośladowych w garażu podziemnym ze względów technicznych.

§ 14

W przypadku uszkodzenia systemu automatycznej obsługi parkingu, obsługa parkingu będzie ręcznie wydawać dowody wjazdu oraz kasować opłaty za potwierdzeniem pobranej należności.

§ 15

Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.01.2020

DYREKTOR

dr Jarosław Rosłon

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Regulaminu

 

TABELA OPŁAT

L.p.

Nazwa

Wysokość opłaty

1.

Opłata za parkowanie za 1 godzinę w strefie „A”

5,00 zł

2.

Opłata za parkowanie za 1 godzinę w strefie „B”

3,00 zł

3.

Opłata za parkowanie za 1 godzinę strefa ,,D’’

5,00 zł

4.

Opłata za parkowanie za 1 godzinę w strefie „C

4,00 zł

5.

Opłata dla niepełnosprawnych – tylko w wyznaczonych miejscach w strefie „D”

bezpłatnie

6.

Opłata za korzystanie z parkingu podziemnego dla pracowników - miesięcznie

150,00 zł

7.

Opłata za parkowanie przez lokatorów mieszkań w budynku hotelowym

150,00 zł

8.

Opłata za pierwszorazowe wydanie karty parkingowej:
- pr
acownicy etatowi

- pracownicy z inną formą zatrudnienia

bezpłatnie

20,00 zł

9.

Opłata za korzystanie z parkingu dla pracowników miesięcznie

10,00 zł

10.

Opłata za zgubienie biletu jednorazowego

50,00

11.

Opłata za zgubienie wielorazowej karty parkingowej

100,00 zł

12.

Opłata dla firm zewnętrznych będących najemcami

10,00 zł

13.

Opłata za korzystanie z parkingu dla pacjentów (pobyt
w szpitalu opłata za jedną dobę - parking naziemny)

20,00 zł

14.

Opłata za parkowanie dla firm zewnętrznych świadczących usługi na rzecz pracowników MSSW (jeden autokar)
- miesięcznie

300,00 zł

 

DYREKTOR

dr Jarosław RosłonRegulamin Parkingu w formacie PDF

Plan Sytuacyjny w formacie PDF