fundusze logo efrr 2018

 

OPIS PROJEKTU e-ZDROWIE DLA MAZOWSZA 2

23 marca 2021 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 412/217/21 w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego pn.: "E-zdrowie dla Mazowsza 2" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II - Wzrost e-potencjału Mazowsza, Działania 2.1 - E-usługi, Poddziałania 2.1.1 - E-usługi dla Mazowsza.

 

Finansowanie projektu

 • Wartość projektu: 120 638 353,65 zł
 • Wkład Funduszy Europejskich: 96 128 927,25 zł

 

Cel projektu

Celem nadrzędnym realizacji Projektu jest budowa społeczeństwa informacyjnego drogą rozwoju infrastruktury łączności elektronicznej, technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

 

Zadania do realizacji

 • Budowa Mazowieckiego Centrum Obsługi Pacjenta.
 • Opracowanie i wdrożenie e-usług e-korespondencja, e-ankieta, e-rejestracja, chat z lekarzem, e-zgoda.
 • Rozbudowa Regionalnego Repozytorium Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz budowa archiwum długoterminowego realizującego obowiązek przechowywania archiwalnych dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, zgodnie z art. 29. Ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Repozytorium EDM będzie realizować co najmniej usługę przyjmowania, archiwizacji i udostępniania EDM zgodnej z HL7 CDA oraz standardami udostępniania danych medycznych zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym co najmniej ze standardem DICOM w przypadku danych obrazowych.
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do nadzoru nad aparaturą medyczną.
 • Utworzenie i wdrożenie systemu do zgłaszania zdarzeń niepożądanych.
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu do zarządzania nieruchomościami.
 • Uruchomienie Chatbota, czyli automatycznego programu konwersującego, udzielającego krótkich odpowiedzi na pytania pacjentów.
 • Modyfikacja i wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją EZD.
 • Rozbudowa systemu CASE wdrożonego w ramach programu E-zdrowie dla Mazowsza poprzez opracowanie i wdrożenie nowych funkcjonalności z zakresu Business Intelligence, takich jak "kokpity menadżerskie" pomocne w bieżącym zarządzaniu podmiotami medycznymi.
 • Projekt i budowa Data Center na potrzeby udostępniania Partnerom usług chmurowych oraz zakup sprzętu komputerowego i niezbędnego oprogramowania oraz budowa sieci WAN (z ang. Wide Area Network, rozległa sieć komputerowa) w architekturze IP VPN, zapewniającej połączenia między Partnerami i Data Center.