Ph2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa
mgr Barbara Kisielińska-Holka

Zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa - odpowiada za zapewnienie kompleksowej opieki pielęgniarskiej oraz za działania ratowników medycznych w Szpitalu.
Organizuje i nadzoruje pracę personelu pielęgniarskiego, położnych, ratowników medycznych i pomocniczego personelu medycznego oraz działu higieny szpitalnej, centralnej sterylizacji, poradni profilaktyki i promocji zdrowia, pracownika socjalnego.
Jednym z głównych zadań zastępcy dyrektora ds. pielęgniarstwa jest podnoszenie poziomu jakości świadczonej opieki medycznej przez podległy personel.