MIĘDZYLESKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W WARSZAWIE
04-749 WARSZAWA ul. Bursztynowa 2
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Pracownik w Dziale Technicznym (koordynator ds. eksploatacji)

Wymagania dla kandydata:
- wykształcenie min. średnie techniczne, kierunkowe w obszarze elektroniki/elektroenergetyki/automatyki;
- 3-letnie doświadczenie zawodowe;
- praktyczna znajomość pakietu MS Office;
- samodzielność, odpowiedzialność, dokładność i umiejętność rozwiązywania problemów;
- pożądane (nie obligatoryjnie) posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji (E) i dozoru (D) grupa I
- komunikatywność;
- bardzo dobra organizacja pracy i systematyczność;
- umiejętność pracy w zespole

Opis zadań na stanowisku:
- zarządzanie zespołem ds. eksploatacji;
- nadzór nad konserwacją i naprawą sprzętu infrastruktury technicznej MSSW oraz utrzymywanie obiektów MSSW w stanie sprawności techniczno-eksploatacyjnej;
- sprawowanie nadzoru nad eksploatacją urządzeń;
- nadzór nad eksploatacją i konserwacją urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych oraz instalacji tlenu;
- planowanie i nadzór nad terminowym przeprowadzaniem przeglądów technicznych, walidacji urządzeń, sprzętu niemedycznego;
- sporządzanie planów konserwacji urządzeń, sprzętu niemedycznego, napraw i remontów oraz organizacja i przeprowadzanie napraw i remontów;
- opracowywanie opinii na temat przydatności poszczególnych rodzajów aparatury i sprzętu niemedycznego oraz udział w zakupach;
- prowadzenie paszportów technicznych aparatury, sprzętu niemedycznego i wymagającego ścisłego nadzoru;
- sporządzanie wykazu urządzeń i instalacji technicznych znajdujących się w MSSW oraz gromadzenie dokumentacji technicznej, w tym atestów/certyfikatów tych urządzeń;
- nadzór nad wykonawstwem prac remontowych i naprawczych;
- planowanie i wnioskowanie w sprawie robót  związanych z remontami
- raportowanie Kierownikowi działu o:
a) stanie technicznym eksploatowanych urządzeń i instalacji (konieczność naprawy, likwidacji)
b) awariach urządzeń i instalacji
c) przeprowadzanych remontach (koszty, stan realizowanych prac)
d) wszelkich problemach technicznych pojawiających się po przejęciu inwestycji do eksploatacji

Oferujemy:
-zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę;
-pełny etat;
-zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o złożenie lub nadesłanie CV na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).
Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.
chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do usunięcia - w dowolnym momencie - danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.