Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie

Ogłasza konkurs na stanowisko:

Głównego Księgowego

Główne zadania pracownika:

 1. Zarządzanie zespołem działu księgowości.

 2. Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 3. Organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej, dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń.

 4. Nadzór nad terminowym regulowaniem zobowiązań, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

 5. Nadzór nad prawidłową ewidencją majątku Szpitala.

 6. Egzekwowanie należności i dochodzenie roszczeń spornych.

 7. Dokonywanie kontroli wewnętrznej w zakresie powierzonych obowiązków.

 8. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych.

 9. Współpraca z zewnętrznymi instytucjami i organami podatkowymi.

 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych Szpitala zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa finansów publicznych, prawa bilansowego i podatkowego.

Nasze wymagania

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.

 2. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwa skarbowe.

 3. Bardzo dobrej znajomości obsługi Excela.

 4. Praktyczna znajomość rachunkowości zarządczej

 5. Znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o działalności leczniczej oraz biegła znajomość przepisów podatkowych

 6. Kompetencje menadżerskie i umiejętność pracy zespołowej

 7. Spełnienie jednego z poniższych warunków:

- ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości na stanowisku Głównego Księgowego,

- wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

- certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.Oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

 • Okazję do rozwoju zawodowego oraz udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje.

 • Pracę w profesjonalnym zespole i przyjazną atmosferę pracy.

 • Laptop oraz telefon służbowy.

 • Możliwość korzystania ze świadczeń ZFŚS, w tym dofinansowanie do karty Multisport.

 • Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

z dopiskiem Główny Księgowy

Zastrzegamy możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Do nadsyłanych ofert prosimy dołączyć adnotację:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych kandydatów do pracy jest Międzyleski Szpital Specjalistyczny w Warszawie ul. Bursztynowa 2, 04-749 Warszawa;

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;

Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art 6 ust. 1 lit. a) i c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w zw. z realizacją przepisów wynikających z art. 22 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dane osobowe kandydatów do pracy są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wolne stanowisko pracy. W przypadku nawiązania współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej tj. umowy zlecenia, Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi Administrator zawarł umowę w związku z realizacją usług na rzecz Administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą oprogramowania, zewnętrznym audytorem).

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie Administratora.

Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, nie dłużej niż przez okres 30 dni liczonych od dnia zakończenia procesu naboru.

chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np. z uwagi na dochodzenie roszczeń

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Ponadto przysługuje Państwu prawo do usunięcia - w dowolnym momencie - danych osobowych przetwarzanych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody (wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak udziału w naborze na wolne stanowisko pracy.

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.