ppp

Pacjenci, którzy stali się ofiarami błędów medycznych, mogą ubiegać się o świadczenie kompensacyjne z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Został on utworzony przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na mocy przepisów, które weszły w życie 6 września 2023 roku utworzono Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Fundusz jest pozasądową ścieżką rekompensat dla pacjentów, którzy w trakcie pobytu w szpitalu doznali uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub ulegli zakażeniu szpitalnemu. W przypadku śmierci pacjenta świadczenie przysługuje osobom bliskim. Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych Biura Rzecznika Praw Pacjenta obejmuje zdarzenia medyczne, które miały miejsce nie wcześniej niż 6 września 2023 roku. Wniosek można złożyć także wówczas, gdy zdarzenie miało miejsce wcześniej, ale pacjent dowiedział się o nim już po utworzeniu Funduszu.

Skorzystanie ze wsparcia finansowego ze strony Funduszu nie wymaga udowodnienia winy podmiotu leczniczego.

Podstawowym warunkiem otrzymania świadczenia z Funduszu jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego można było uniknąć. Fundusz Kompensacyjny jest istotnym narzędziem w zapewnieniu pomocy pacjentom. Stanowi również jeden z filarów budowania zaufania między pacjentem a podmiotem leczniczym. Jest również mechanizmem podnoszącym standardy bezpieczeństwa podmiotów leczniczych.  
Wszystkie szczegóły dotyczące Funduszu znajdują się na stronie internetowej Rzecznika Praw Pacjenta:
https://www.gov.pl/web/rpp/fundusz-kompensacyjny-zdarzen-medycznych