logo mazowsze

DOFINANSOWANIE W LATACH 2020-2021


1. Modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w MSSW wraz z projektem. Umowa nr 120/UMWM/06/2018-I-I/D z dnia 12 lipca 2018 r.

Zadanie realizowano od 17.07.2019 r. do 30.09.2021 r., całkowita wartość dotacji 26 935 072,30 zł brutto.

Zadanie polegało na wykonaniu prac ogólnobudowlanych i instalacyjnych istniejącego oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego oraz okulistycznego w MSSW, zlokalizowanego w budynku C i B na IV piętrze, o pow. użytkowej ok. 1500 m² wraz z dostawą i montażem mebli medycznych i biurowych oraz w specjalistycznego sprzętu medycznego.

.


2. Wymiana dźwigu windowego w budynku A MSSW. Umowa nr 144/UMWM/06/2019/NW-I-I/D z dnia 22.07.2019 r.

Zadanie realizowano od29.01.2020 r. do 27.04.2020 r., całkowita wartość dotacji 231 241,23 zł brutto.

Zadanie polegało na realizacji zakupu, dostawy i montażu windy wraz z wykonaniem robót towarzyszących na potrzeby Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.


3. Modernizacja Bloku Urologii. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/434/2020 z dnia 11.03.2021 r.

Zadanie realizowano od 14.04.2021 r. do 27.05.2021 r., całkowita wartość dotacji 148 302,00 zł brutto.

Zakres prac modernizacyjnych obejmował wykonanie robót ogólnobudowlanych sanitarnych oraz elektrycznych na II piętrze w budynku A Szpitala, w skrzydle zachodnim Bloku Urologii oraz zaadaptowaniu sali nr 2 na Oddziale Urologii dla potrzeb Sali Wybudzeń wraz z rewitalizacją tarasu.

 


4. Zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, modernizacja systemu oddymiania dwóch klatek w budynku D. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/716/2020 z dnia 05.05.2020 r.

Zadanie realizowano od 24.06.2020 r. do 20.08.2020 r., całkowita wartość dotacji 32 628,27 zł brutto.

Zadanie polegało na odbudowie systemu oddymiania dwóch klatek schodowych w budynku D Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Odbudowa polegała na wymianie wszystkich urządzeń łącznie z wyminą okien, drzwi, konfiguracją oraz uruchomieniem systemów przeciwpożarowych.

 


5. Modernizacja systemu grzewczego w Oddziale Neurologii oraz Centralnej Sterylizacji. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/2766/2020 z dnia 16.07.2020 r.

Zadanie realizowano od 03.08.2020 r. do 27.10.2020 r., całkowita wartość dotacji 77 170,64

Zakres zadania obejmuje zakup kaloryferów higienicznych wraz z zaworami termostatycznymi, montaż oraz wykonanie próby szczelności.


6. Naprawa stropodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno-położniczym i neonatologicznym w MSSW. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/3204/2020 z dnia 31.07.2020 r.

Zadanie realizowano w dwóch etapach: I etap od 15.06.2020 r. do 31.08.2020 r. oraz II etap od 02.11.2020 r. do 27.05.2021 r., całkowita wartość dotacji 586 456,20 zł brutto.
Zakres Zadania obejmuje naprawę stropodachu nad modernizowanym oddziałem ginekologiczno – położniczym znajdującym się na IV kondygnacji w budynku B i C Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego. Ponadto w ramach zadania zostaną sfinansowane koszty usługi nadzoru inwestorskiego.

 


7. Przygotowanie pomieszczeń i instalacji do montażu robota chirurgicznego da Vinci. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/3752/2020 z dnia 14.09.2020 r.

Zadanie realizowano od 08.10.2020 r. do 24.11.2020 r., całkowita wartość dotacji 92 252,85 zł brutto.

Zakres zadania obejmuje wykonanie ekspertyzy stropu oraz robót budwlano-instalacyjch, umożliwiających montaż robota chirurgicznego da Vinci wraz z urządzeniami towarzyszącymi.

 


8. Wykonanie centralnego systemu chłodzenia pomieszczeń magazynów leków i materiałów medycznych. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/423/2020 z dnia 11.03.2020 r.

Całkowita wartość dotacji 163 664,97 zł brutto.

Zadanie polegało na wykonaniu niezbędnych prac modernizacyjno-budowlanych (wykonanie przejść przez ściany bez naruszania elementów konstrukcyjnych) oraz doborze, zakupie, dostawie i montażu klimatyzatorów w pomieszczeniach magazynów leków MSSW, podłączeniu w scentralizowany system włączony do sieci Szpitala z systemem kontroli i możliwością zdalnego sterowania temperaturami z pulpitu.

 


9. Wykonanie wentylacji mechanicznej wraz z robotami towarzyszącymi w pomieszczeniach Przychodni Specjalistycznej. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/454/2020 z dnia 12.03.2020 r.

Zadanie realizowano od 11.10.2021 r. do 10.11.2021 r., całkowita wartość dotacji 58 693,14 zł brutto.

Zadanie obejmowało wykonanie dokumentacji technicznej przez wybranego Wykonawcę, umożliwiającej wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Przychodnię Specjalistyczną w MSSW.


10. Modernizacja Pododdziału Dializ wraz ze stacją uzdatniania wody. Umowa W/UMWM-UU/UM/NW/624/2020 z dnia 01.04.2020 r.

Zadanie realizowano od 31.08.2021 r. do 31.03.2022 r., całkowita wartość dotacji 2 689 092,69 zł brutto.
Pododdział Dializ znajduje się w budynku C na II piętrze. Prace modernizacyjne polegały na: wymianie instalacji sanitarnych i elektrycznych, montażu paneli z wmontowanymi gniazdami gazów medycznych, rozbiórce części ścian, wymianie okładzin ściennych i podłogowych, montażu klimatyzatorów. Dodatkowo Pododdział został wyposażony w nowe meble oraz sprzęt medyczny i niemedyczny.


11. Wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/920/2020 z dnia 25.05.2020 r. z póź. zmianami.

Zadanie realizowano od 04.08.2020 r. do 26.11.2020 r., całkowita wartość dotacji 267 894,0 zł brutto.

Zakres zadania obejmował wykonanie inwentaryzacji, bilansu energetycznego oraz całościowej koncepcji zasilania szpitala w energię elektryczną wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej wykonawczej.


12. Sporządzenie ekspertyzy technicznej zalewanego stropu kuchni nad laboratorium w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/2765/2020 z dnia 16.07.2020 r.

Zadanie realizowano od 03.06.2020 r. do 15.09.2020 r., całkowita wartość dotacji 20 579,13 zł brutto.
Z uwagi na występujące od wielu lat przecieki przez strop nad laboratorium należało niezwłocznie podjąć działania w celu likwidacji zaistniałego stanu. Sytuacja związana z nieszczelnością stropu w przyszłości mogła stwarzać zagrożenie życia pracowników oraz zagrożenie stanu technicznego budynku (degradacja stropów). Wielokrotnie bezskutecznie próbowano zlokalizować przyczynę przecieku i ją usunąć, m.in. zrobiono próby diagnostyczne przy pomocy kamer oraz barwników, próbowano uszczelnić spusty przy kotłach, a także wykonano prace mające na celu uszczelnienie instalacji wod-kan. W związku z powyższym niezbędne było sporządzenie ekspertyzy technicznej pokazującej stan techniczny stropów oraz propozycję naprawy i rozwiązania problemu.


13. Naprawa przeciekającego stropu nad laboratorium. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/732/2021 z dnia 15.04.2021 r.

Zadanie realizowano od 13.07.2021 r. do 16.10.2021 r., całkowita wartość dotacji 871 898,74 zł brutto.

Zakres zadania obejmował demontaż wyposażenia kuchni, rozbiórkę starych warstw posadzki wraz z izolacją, wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej posadzki w kuchni znajdującej się w pomieszczeniach nad laboratorium, wykonanie nowych warstw posadzkowych, wymianę pionów kanalizacyjnych, wykonanie robót malarskich, wymianę stropów podwieszonych w laboratorium oraz montaż wyposażenia kuchni.

 


14. Rozbudowa budynku SOR na potrzeby Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie - etap I dokumentacja. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/NW/6144/2021 z dnia 16.09.2021 r.

W trakcie realizacji.
Całkowita wartość dotacji 693 000,0 zł brutto

Zakres zadania obejmował opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na potrzeby rozbudowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie.


15. Wymiana pionu kanalizacyjnego oraz instalacji wody użytkowej w budynku Międzyleskiego Szpitala Specjalistycznego w Warszawie. Umowa nr W/UMWM-UU/UM/7176/2021 z 14.12.2021 r.

Zadanie realizowano od 15.12.2021 r. do 28.12.2021 r., całkowita wartość dotacji 33 364,98 zł.
Zakres zadania obejmował wymianę nieszczelnego pionu kanalizacyjnego oraz nieszczelnej instalacji wody użytkowej.

 

 

.


DOFINANSOWANIE W LATACH 2020-2021 - załącznik w formacie pdf