Nazwa zadania:

Otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W dniu 07.03.2019 r. o godzinie 13.00 w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie przy ul. Bursztynowej 2, miało miejsce uroczyste oddanie do użytku nowego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W uroczystym otwarciu inwestycji udział wzięli Pan Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Wicemarszałek Wiesław Raboszuk, Pani Elżbieta Lanc - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Pan Waldemar Kuliński - Sekretarz Województwa Mazowieckiego - Dyrektor Urzędu, Ksiądz prof. Stanisław Dziekoński - Rektor Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego, Pani Jolanta Koczorowska - Przewodnicząca Rady Społecznej Szpitala, zaproszeni goście, Dyrekcja Szpitala, pracownicy.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 12.175.151 złotych, trwała 28 miesięcy. Inwestycje zrealizowano dzięki dotacji Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 11.992.755 złotych.

Dzięki jej zrealizowaniu funkcjonująca od wielu lat, wysłużona już Izba Przyjęć, zastąpiona została przez nowoczesny spełniający wszelkie standardy na miarę XXI wieku Szpitalny Oddział Ratunkowy. Całkowicie wyremontowany oddział został zmodernizowany i gruntownie wyposażony w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną oraz wzbogacony o nowe sale. Zbudowano zadaszony podjazd dla karetek, który jest w stanie pomieścić jednocześnie dwa pojazdy. Celem projektu było zwiększenie komfortu zarówno pacjentów jak i personelu pracującego na oddziale.

Do czasu podpisania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie uruchomienia działalności Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, Izba Przyjęć kontynuowała pracę w nowych pomieszczeniach na dotychczasowych zasadach.

 


Nazwa zadania:

Przebudowa Izby Przyjęć dla potrzeb Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym w Warszawie 

Umowa dotacyjna:

70/NW-I-I/D/16 z dnia 11.07.2016 r. z pózn. zm.
Kwota dofinansowania: 13 588 136,52 zł w tym: na 2016 r. - 586 429,55 zł, na rok 2017 - 6 692 087,48 zł i na rok 2018 - 6 309 619,49 zł

Opis zadania:

W wyniku realizacji zadania inwestycyjnego nastąpi zmodernizowanie Szpitala i dostosowanie dla osób niepełnosprawnych drogi dojazdowej a także zagospodarowania terenu zewnętrznego wokół obecnej Izby Przyjęć. Zwiększenie  unowocześnienie zasobów infrastruktury medycznej Szpitala w zakresie wyposażenia i sprzętu medycznego SOR, spowoduje zwiększenie ilości łóżek wyposażonych nowoczesną aparaturę monitorującą i podtrzymującą czynności życiowe pacjentów. Realizacja zadania umożliwi zapewnienie społeczeństwu całodobowej dostępności do świadczenia specjalistycznej opieki medycznej w SOR - o najwyższej jakości. Przewidywany efekt społeczny jest zgodny z zamierzeniami Narodowego Programu Zdrowia, w którym celem nadrzędnym jest poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności w stopniu zmniejszającym istniejący obecnie dystans pomiędzy Polską  średnim poziomem stanu zdrowia ludności w Unii Europejskiej.

 


Nazwa zadania:

Modernizacja Oddziału Dermatologii Dziecięcej na potrzeby Oddziału Okulistycznego

Umowa dotacyjna:
Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 424 108,77 zł

Opis zadania:
Inwestycja obejmuje modernizację obecnego Oddziału dermatologii dziecięcej na potrzeby Oddziału okulistyki - prace remontowe, budowlano-montażowe oraz zakup pełnych stanowisk łóżkowych. W związku z planowanym rozwojem Oddziału ginekologii i położnictwa oraz Oddziału okulistycznego zaszła konieczność przeniesienia Oddziału okulistycznego z obecnej lokalizacji na miejsce Oddziału dermatologii dziecięcej. Świadczeniobiorcy korzystający z usług zdrowotnych Szpitala będą mieli zapewnione lepsze i zgodne z przepisami warunki pobytu oraz wysokospecjalistyczny standard leczenia.

 


Nazwa zadania:

Modernizacja Oddziału Ginekologiczno-Położniczego
i Neonatologicznego w Międzyleskim Szpitalu Specjalistycznym wraz z projektem

Umowa dotacyjna: 
Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 27 077 308,31 zł - łączna kwota na lata 2018-2020. Dotacja w roku 2018: 1 363 549,31 zł

Opis zadania: Wykonanie modernizacji Oddziału ginekologiczno-położniczego 
i Neonatologicznego o całkowitej powierzchni użytkowej ok. 1500 m.kw wraz projektem i wyposażeniem. Zadanie będzie realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj". Oddział nie był remontowany od ok. 30 lat, w związku z czym jest już mocno wyeksploatowany. Jest to jedyny nie wyremontowany Oddział ginekologiczno-położniczy w Warszawie. Z powyższych powodów obserwujemy stałe zmniejszanie się liczby pacjentów chcących korzystać ze świadczeń. Modernizacja Oddziału poprawi warunki leczenia w zakresie ginekologii i położnictwa oraz opieki nad noworodkami, stworzy bardziej komfortowe warunki pobytu matki i noworodka oraz zapewni w pełni specjalistyczną i fachową opiekę.


Nazwa zadania:

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Oddziału Okulistycznego

Umowa dotacyjna: 
Wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego: 2 315 162,37 zł

Opis zadania: Sprzęt jest niezbędny do leczenia chorób oczu. Zakup nowego sprzętu pozwoli na zwiększenie liczby leczonych pacjentów, podniesienie bezpieczeństwa wykonywanych zabiegów, rozszerzenie zakresu leczenia i zabiegów okulistycznych, co pozwoli na zwiększenie ilości i jakości świadczonych usług medycznych. Stworzy także możliwość objęcia opieką i leczeniem pacjentów ze schorzeniami tylnego odcinka gałki ocznej np. odwarstwieniem siatkówki, zwyrodnieniami cukrzycowymi, wylewami krwi, urazami, a także skróci kolejkę osób oczekujących na zabiegi i operacje.


dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych